شمارنده

عجله کنید! فقط %D روز %I ساعت %M دقیقه %S ثانیه!

%Dروز‌ %Hساعت %Mدقیقه %Sثانیه

کمپین پس از پایان

%I ساعت %M دقیقه %S ثانیه

کمپین پس از پایان

%m من ساعت ها تا ماه بعد رفتم!