اسلایدر پس زمینه

فقط تصاویر را انتخاب کنید و نوار لغزنده پس زمینه را برای ردیف فعال کنید.